ack
ack

Zasady Erasmus+ 2019/20

Zapraszamy do zapoznania się z „Zasadami rekrutacji i realizacji praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020” Znajdziesz tu najważniejsze informacje dotyczące formalności związanych z uczestnictwem.

ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI PRAKTYK ZAGRANICZNYCH

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020


 

ZASADY OGÓLNE

1. Uczelnia zobowiązuje się do kwalifikowania kandydatów na wyjazdy w programie Erasmus+ w oparciu o ogłoszone społeczności akademickiej zasady rekrutacji przestrzegające przejrzystości, sprawiedliwości i równego traktowania wszystkich kandydatów.

2. W rekrutacji do programu mogą brać udział jedynie osoby posiadające status studenta UEK. Nie dopuszcza się możliwości zmiany statusu studenta na status absolwenta podczas realizacji praktyki.

3. W ramach umowy Erasmus+ 2019 realizowane będą dwa rodzaje mobilności:

    a) wyjazdy absolwentów I, II i III st. realizowane w okresie 04.2019 r. – 30.09.2021 r.;
    b) wyjazdy studentów I, II i III st. oraz jednolitych studiów magisterskich, realizowane w okresie 04 – 30.09.2020 r. (ze względu na sytuację związaną z COVID-19 realizacja projektu została przedłużona do 30 maja 2021)

4. Uczelnia może ustalić limit dla wyjazdów absolwenckich.

5. Pobyt praktykanta w organizacji przyjmującej może trwać od 2 do 12 miesięcy w ramach jednego okresu rozliczeniowego programu, wymienionego w pkt. 3 (w zależności od jego długości oraz kapitału mobilności, jakim dysponuje uczestnik programu). Pobyt jest rozliczany z dokładnością do jednego dnia, miesiąc jest rozliczany jako 30 dni. Praktyka powinna rozpoczynać się i kończyć w dzień roboczy, chyba że organizacja przyjmująca działa w pozostałe dni tygodnia.

6. Okres dofinansowania wyjazdu nie może przekraczać 120 dni. Dofinansowanie przyznawane w programie Erasmus+ ma charakter uzupełniający – nie gwarantuje pokrycia całkowitych kosztów wyjazdu.

7. W ramach programu Erasmus+ każdy student otrzymuje możliwość kilkukrotnego wyjazdu (na studia i praktyki) trwającego łącznie nie więcej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów I, II i III stopnia i nie więcej niż 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich. „kapitał mobilności” przypisany jest do stopnia studiów, w którym odbywa się rekrutacja.

8. Podczas rekrutacji osoba aplikująca do programu zobowiązana jest do określenia „kapitału mobilności” wykorzystanego dotychczas w trakcie aktualnego stopnia studiów.Deklaracja niezgodna ze stanem faktycznym, może skutkować uznaniem wyjazdu za nieuprawniony i koniecznością zwrotu dofinansowania przez uczestnika.

9. Podczas jednej rekrutacji można aplikować na jeden wyjazd zagraniczny.

10. Aby osoba mogła zrealizować praktykę jako absolwent, musi zostać zrekrutowana na ostatnim roku studiów, posiadając status studenta.

11. Pobyt absolwenta za granicą musi rozpocząć się po zakończeniu studiów i zakończyć przed upływem 12 miesięcy od tej daty, w ramach jednego okresu rozliczeniowego programu, wymienionego w pkt. 3. Za moment ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym.

12. Do realizowania wyjazdów absolwenckich upoważnione są jedynie osoby nie kontynuujące edukacji na UEK w terminie odbywania praktyki. Tego rodzaju wyjazd nie stanowi okoliczności usprawiedliwiającej nieobecność na zajęciach dydaktycznych na UEK, ani na innej uczelni.

13. Dofinansowanie programu Erasmus+ przyznaje się w celu odbycia praktyki związanej z kierunkiem kształcenia. Praktyka musi gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia w uczelni macierzystej.

14. Praktykę można odbyć jako obowiązkową lub nieobowiązkową. O zaliczeniu praktyki jako obowiązkowej decyduje opiekun praktyk na właściwej katedrze UEK. Realizacja praktyki w trakcie studiów jest zaliczana do dorobku studenta w formie wpisu do suplementu do dyplomu.

15. Wyjazd na praktykę w ramach Erasmus+ wymaga podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin ustalonym z organizacją przyjmującą, nie mniejszym niż 30 godzin tygodniowo.

16. Następujące rodzaje organizacji nie kwalifikują się jako organizacje przyjmujące w przypadku praktyk studenckich: instytucje UE i inne organy UE, w tym wyspecjalizowane agencje (wyczerpujący wykaz tych instytucji jest dostępny na stronie internetowej http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm); organizacje zarządzające programami UE, np. Narodowe Agencje Programu Erasmus+ (w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów lub podwójnego finansowania).

17. Uczestnik programu może realizować praktykę w danej organizacji przyjmującej tylko jeden raz, chyba że zmienia się program praktyki w sposób gwarantujący rozwój kompetencji.

18. Realizacja praktyk jest możliwa w organizacji będącej uczelnią wyższą jedynie w przypadku, gdy posiada ona Erasmus+ Participant Identification Code (PIC).

19. Przed wyjazdem uczestnik jest zobowiązany do uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE oraz ubezpieczenia na czas podróży i pobytu w instytucji partnerskiej (koszty leczenia, NNW, OC w miejscu pracy).

20. Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe środki finansowe pochodzące z funduszu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) jako dofinansowanie praktyki studenckiej. Kandydaci planujący wyjazd na praktykę absolwencką, także mogą wnioskować o tego rodzaju dofinansowanie; o przyznaniu go każdorazowo decyduje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Złożenie dokumentu poświadczającego stopień niepełnosprawności następuje w chwili składania wniosku wyjazdowego przez studenta, czyli podczas rekrutacji do programu. Dokumentu poświadczający stopień niepełnosprawności (lub jego kontynuacja) musi obejmować cały okres pobytu za granicą.

21. Osoby kwalifikujące się w uczelni macierzystej do stypendium socjalnego albo otrzymywania tego stypendium w semestrze trwającym lub zakończonym tuż przed wyjazdem za granicę, mogą ubiegać się o dodatkowe środki pochodzące z funduszu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) jako dofinansowanie praktyki studenckiej. Kandydaci planujący wyjazd na praktykę absolwencką, także mogą wnioskować o tego rodzaju dofinansowanie; o przyznaniu go każdorazowo decyduje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Zasady przyznawania stypendiów socjalnych są określone w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” (rozdział 2: prawa i obowiązki studentów). Przynależność do grupy uprawnionej do otrzymania dodatku musi być udokumentowana w chwili składania wniosku wyjazdowego przez studenta, czyli podczas rekrutacji do programu. Zgodnie z zasadą równego traktowania wszystkich uczestników programu, tego rodzaju dofinansowanie może zostać przyznane na okres maksymalnie 90 dni, niezależnie od długości okresu realizacji praktyki.

 

REKRUTACJA DO PROGRAMU

1. Nabór kandydatów na praktyki jest prowadzony przez Akademickie Centrum Kariery, będące Koordynatorem Praktyk Erasmus+. Kwalifikacja do programu opiera się na punktacji za poszczególne kategorie. W procesie rekrutacji uczelnia bierze pod uwagę osiągnięcia studenta (wyniki w nauce) oraz poziom znajomości języka obcego, w którym będzie odbywana praktyka. Dodatkowo punktowane może być znalezienie pracodawcy na etapie rekrutacji oraz udokumentowane formy aktywności studenckiej wymienione w pkt. 5 (np. w przypadku, jeśli liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc na praktyki, jakimi dysponuje uczelnia).


2. Kryteria formalne:

a) Osoba kwalifikowana na wyjazd w programie Erasmus+ może posiadać dowolne obywatelstwo. O jej uprawnieniu do wyjazdu decyduje fakt przynależności do społeczności akademickiej uczelni (czyli powinna być studentem uczelni wysyłającej). Jeżeli osoba taka posiada obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego UE lub EOG, powinna sprawdzić zasady odnoszące się do wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku planowanym pobytem jako uczestnik programu Erasmus+.

b) Na praktyki mogą wyjechać jedynie osoby pełnoletnie

c) Na praktyki mogą wyjechać studenci studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich po ukończeniu pierwszego roku, studenci II stopnia po ukończeniu pierwszego semestru, a także słuchacze studiów doktoranckich. Osoby wyjeżdżające na ostatnim roku studiów I lub II stopnia, muszą dodatkowo posiadać zgodę promotora na wyjazd. Praktyki mogą odbywać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

d) W związku z zapisami pkt. 2c, w rekrutacji mogą brać udział jedynie studenci posiadający średnią przynajmniej z jednego zaliczonego semestru studiów pierwszego stopnia.

e) Kandydaci muszą mieć uregulowany stosunek do uczelni oraz zaliczony ostatni semestr studiów poprzedzający wyjazd, chyba że uzyskają indywidualną zgodę dziekana na wyjazd.

f) W trakcie wyjazdu student nie może przebywać na urlopie dziekańskim ani być urlopowany.

g) Studenci ubiegający się o wyjazd deklarujądyspozycyjność w terminie odbywania praktyki. W terminie odbywania praktyki uczestnicy nie mogą brać udziału w innym programie zagranicznym realizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ani w innym programie finansowanym z Funduszy Europejskich.


3. Zgłoszenie kandydatury

W celu zgłoszenia kandydatury na praktyki należy wykonać następujące czynności:

    a) Wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line znajdujący się na stronie kariery.uek.krakow.pl;
    b) w wyznaczonym terminie dostarczyć do Akademickiego Centrum Kariery komplet dokumentów.

Dokumenty wymagane:

    a) CV w języku angielskim;
    b) zaświadczenie o statusie studenta oraz o łącznej średniej ocen za cały dotychczasowy okres studiów, wydane przez dziekanat;
    c) poświadczenie znajomości języka obcego (np. certyfikat językowy lub ocena z lektoratu).

4. Dokumenty dodatkowo punktowane:

    a) Learning Agreement for Traineeships - Porozumienie o programie praktyk (Section to be completed BEFORE THE MOBILITY);
    b) potwierdzenie przez określoną jednostkę UEK aktywnej pomocy w promocji uczelni lub wolontariacie, wg następującej punktacji:

 

Punkty Wolontariat UEK i poza UEK

0,5  - drobna pomoc, ulotki, jednorazowa akcja

1 - działanie krótkoterminowe - ważna rola (np. koordynator),

1,5 - do 1 miesiąca

2 - od 1 do 2 miesięcy

2,5 - od 2 do 3 miesięcy

3 - powyżej 3 miesięcy

 

Komplet dokumentów należy złożyć w terminie rekrutacji, w biurze ACK lub w Sekretariacie Uczelni (wówczas w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ACK - rekrutacja na praktyki Erasmus+”).

 

KWALIFIKACJA NA PRAKTYKI

1. Organem kwalifikującym do uczestnictwa w programie jest Uczelniana Komisja Kwalifikacyjna ds. Wyjazdów Zagranicznych Studentów UEK. Skład komisji jest publikowany na stronie internetowej pod adresem www.uek.krakow.pl. Kwalifikacja na praktyki przebiega w dwóch etapach:
    a) Kwalifikacji do programu przez Uczelnianą Komisję Kwalifikacyjną ds. Wyjazdów Zagranicznych Studentów, na podstawie złożonych w ACK dokumentów, według kryteriów podanych w tabeli w zał. nr 1;
    b) Kwalifikacji do wyjazdu przez Akademickie Centrum Kariery, na podstawie dostarczanych przez studentów porozumień z pracodawcami w postaci Learning Agreement for Traineeships.

2. Proces rekrutacji zostanie podsumowany na listach rankingowych. Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania mają osoby, które znalazły miejsce praktyki w trakcie rekrutacji.

3. W kwalifikowaniu kandydatów do programu, uczelnia zastosuje priorytet dla osób, które dotąd nie brały udziału w programie praktyk Erasmus+.

4. Budżet programu przeznaczony na dofinansowania będzie przyznawany aż do wyczerpania środków.

5. Listy rankingowe akceptowane są przez członków Uczelnianej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Wyjazdów Zagranicznych Studentów celem przyznania dofinansowania. Decyzją Komisji zatwierdzona może zostać również lista kandydatów rezerwowych, którzy spełnili wymagania, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i niską pozycję na liście rankingowej nie otrzymali dofinansowania. Osoby z listy rezerwowej mogą wyjechać na praktyki w przypadku zwolnienia się miejsc, wówczas o kolejności wyjazdów decyduje znalezienie pracodawcy.

6. Osoby, które znajdą się na liście rankingowej, a nie otrzymają dofinansowania z powodu wyczerpania środków, mogą wyjechać na praktyki w ramach programu Erasmus+ bez dofinansowania.

7. Akademickie Centrum Kariery zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć mobilności zakwalifikowanych uczestników pomiędzy edycjami programu, w celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania przyznanego budżetu.

8. W przypadku, gdy uczelnia dysponuje wolnymi miejscami, Akademickie Centrum Kariery może przyjmować zgłoszenia od kandydatów poza terminami rekrutacji i przekazać je Komisji do zatwierdzenia.

 

REALIZACJA PROGRAMU – WARUNKI FORMALNE

1. Akademickie Centrum Kariery wyznacza związany z kalendarzem programu termin znalezienia przez zakwalifikowane osoby organizacji przyjmującej. Zakwalifikowane osoby, które nie zadeklarują pracodawcy w określonym terminie, zostają skreślone z listy, a na ich miejsce powołane zostają osoby z listy rezerwowej lub wyłonione w trakcie rekrutacji uzupełniającej. Tryb postępowania kwalifikacyjnego jest jednakowy, jak w przypadku rekrutacji głównej.

2. Z beneficjentami programu zostaną zawarte umowy Erasmus+. Uczestnik programu jest zobowiązany do podpisania umowy najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem na praktykę.

3. Warunkiem realizacji praktyki oraz podpisania umowy jest złożenie wszystkich wymaganych przez Akademickie Centrum Kariery dokumentów.

4. Uczestnik ma obowiązek przystąpienia do obligatoryjnego testu językowego on-line udostępnionego przez Komisję Europejską przed podpisaniem umowy z uczelnią oraz po powrocie z praktyk. Test jest narzędziem ewaluacyjnym, jego wynik nie wpływa na dopuszczenie do wyjazdu.

5. Przekazanie dofinansowania uczestnikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez uczestnika wszystkich warunków umowy. Beneficjenci zobowiązują się do przestrzegania postanowień zawartych w umowie, w tym do terminowego dostarczania sprawozdań z realizacji stażu, dokumentów i ew. dowodów księgowych.

6. W przypadku praktyk absolwenckich, zalecany okres między zakończeniem studiów (obroną pracy) a wyjazdem, wynosi minimum 2 tygodnie.

7. Praktyka może zostać przerwana przed upływem minimalnego 60-dniowego okresu realizacji, jedynie w przypadku działania siły wyższej. Siła wyższa oznacza nieprzewidywalną sytuację wyjątkową lub nieprzewidywalne wydarzenie wyjątkowe, będące poza kontrolą uczestnika i niewynikające z jego błędu lub zaniedbania. Każdą taką sytuację, która spowoduje przerwanie stypendium należy niezwłocznie zgłosić do Akademickiego Centrum Kariery. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia podania o uznanie danego przypadku za „siłę wyższą". Zobligowany jest także do dołączenia Learning Agreement For Traineeships After The Mobility z datami rozpoczęcia i zakończenia pobytu oraz potwierdzenia o zaistnieniu siły wyższej (np. zaświadczenia lekarskiego, protokołu policyjnego itp.). Wniosek uczelni zostaje przekazany do Narodowej Agencji, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia, student może zachować część stypendium proporcjonalną do długości pobytu w instytucji przyjmującej, pozostała część stypendium pozostaje do zwrotu. W przypadku negatywnego rozpatrzenia podania stypendium podlega całkowitemu zwrotowi.

8. W przypadku rezygnacji z praktyki po podpisaniu umowy lub powrotu do kraju przed terminem zakończenia praktyki określonym w umowie, beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości dofinansowania przyznanego z programu Erasmus+ (z wyjątkiem sytuacji zakwalifikowanej jako siła wyższa).

9. Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Akademickiego Centrum Kariery o istotnych problemach podczas praktyki lub okolicznościach uniemożliwiających jej realizację, a w przypadku rezygnacji dodatkowo do powiadomienia pracodawcy.

10. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania z instytucji przyjmującej dokumentu Traineeship Certificate potwierdzającego:

zrealizowanie założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki w organizacji przyjmującej,
okres pobytu praktykanta w tej organizacji.

11. Po powrocie z organizacji przyjmującej uczestnik jest zobowiązany wypełnić ankietęErasmus+ Final Report w systemie ankiet on-line. Wypełnienie ankiety, przystąpienie do obligatoryjnego testu językowego on-line oraz dostarczenie do ACK wymaganych dokumentów w terminie do 30 dni po zakończeniu praktyki, jest warunkiem do finansowego rozliczenia wyjazdu i zaliczenia praktyki przez uczelnię. Zalecane jest skompletowanie oryginalnie podpisanych dokumentów pomiędzy uczelnią wysyłającą i instytucją przyjmującą; skany dokumentów lub podpis elektroniczny są dopuszczalne, w zależności od regulacji prawnych w danym kraju lub w danej instytucji.

12. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Uczelnianej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Wyjazdów Zagranicznych Studentów do Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Wyjazdów Zagranicznych Studentów, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

 
ZAPISY KOŃCOWE

1. Powyższe zasady obowiązują także uczestników wyjeżdżających na praktykę bez grantu.

2. Lista dokumentów, obowiązujące terminy oraz informacje dotyczące rekrutacji i realizacji programu są dostępne na stronie internetowej Akademickiego Centrum Kariery pod adresem kariery.uek.krakow.pl.

3. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści powyższych zasad. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych przez Komisję Europejską i Narodową Agencję w trakcie trwania programu.Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z założeniami programu Erasmus+ oraz sprawdzać stronę internetową Akademickiego Centrum Kariery, gdzie zamieszczane i aktualizowane są informacje o programie. Akademickiego Centrum Kariery jest zobowiązane do informowania o istotnych zmianach w realizacji programu jego uczestników.

4. Obowiązkiem studenta jest informowanie jednostki koordynującej rekrutację o wszelkich zmianach m.in. danych kontaktowych, statusie studenta, rezygnacji etc.

5. Sposób finansowania wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ jest określony w odrębnym dokumencie – „Uczelniane zasady wykorzystania i rozdziału środków finansowych otrzymywanych z Narodowej Agencji pomiędzy indywidualnych beneficjentów w Uniwersytecie Ekonomicznym W Krakowie” dostępnym na stronie internetowej Akademickiego Centrum Kariery kariery.uek.krakow.pl.

Akademickie Centrum Kariery UEK 2018
ACK UEK