ack
ack

Fotografowanie i filmowanie

Jako organizator Targów Pracy UEK informujemy, że w trakcie wydarzenia obywa się FOTOGRAFOWANIE i FILMOWANIE. Powstałe materiały filmowe i zdjęcia zostaną wykorzystane przez nas do celów informacyjnych i promocyjnych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK) z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 27, 31-510 Kraków (dalej: „administrator”).
  2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@uek.krakow.pl.
  3. Dane osobowe (wizerunek) uczestników wydarzenia będą przetwarzane w związku z wykonywaniem przez administratora zadania realizowanego w interesie publicznym, wynikającym z podstawowych zadań uczelni, tj. działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych oraz w celu realizacji przez administratora prawnie uzasadnionych interesów tj. promocji organizowanego wydarzenia i jego udokumentowania w postaci nagrań filmowych i fotografii, a także np. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią, a także art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda uczestników, wyrażona poprzez dobrowolny udział w wydarzeniu.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania lub innych instrumentów prawnych zawieranych z podmiotami i organami publicznymi świadczącymi na rzecz administratora usługi, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, w których zostały zebrane, tj. związanych z organizacją wydarzenia oraz z udokumentowaniem jego przebiegu i promocją. W przypadku realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej termin usunięcia danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, a administrator danych lub podmiot przetwarzający dane w imieniu administratora ma obowiązek udokumentować okoliczności uzasadniające zastosowanie tego wyjątku.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. W przypadku danych przetwarzanych w monitoringu podanie danych jest wymogiem ustawowym, gdyż przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku nagrań i fotografii z przebiegu imprezy podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych będzie niemożność wzięcia udziału w wydarzeniu.
  9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
Akademickie Centrum Kariery UEK 2018
ACK UEK