ack
ack

Najważniejsze informacje na temat wyjazdów w roku 2018/19

Planujesz wyjazd na praktyki zagraniczne Erasmus+? Dowiedz się w jaki sposób możesz otrzymać dofinansowanie i zdobywać doświadczenie na europejskim rynk
u pracy
.

RODZAJE WYJAZDÓW
W ramach programu Erasmus+ na UEK możesz wyjechać na studia lub praktykę za granicą. Praktykę możesz zrealizować jako student w semestrze letnim lub jako absolwent do 12 miesięcy po obronie. Wyjeżdżając jako student, musisz mieć status studenta przed wyjazdem i po powrocie. Natomiast aplikując na wyjazd absolwencki, musisz mieć status studenta, w momencie rekrutacji, a wyjedziesz już po obronie. Twój status nie może się zmienić ze studenta na absolwenta podczas praktyki.

ZGODNOŚĆ Z KIERUNKIEM STUDIÓW
Praktyka Erasmus+ musi być związana z Twoim kierunkiem studiów. Ogólnie mówiąc, musi ona gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia w ramach szeroko pojętej dziedziny ekonomii. Jeśli masz wątpliwości, czy program praktyki jest zgodny z kierunkiem studiów, skontaktuj się z Akademickim Centrum Kariery. 
Praktykę zagraniczną możesz odbyć jako obowiązkową lub nieobowiązkową. O zaliczeniu praktyki jako obowiązkowej decyduje opiekun praktyk na właściwej katedrze UEK. Realizacja praktyki w trakcie studiów będzie odnotowana w Twoim suplemencie do dyplomu - pamiętaj aby poinformować o niej dziekanat.

KAPITAŁ MOBILNOŚCI
W ramach programu Erasmus+ masz możliwość kilkukrotnego wyjazdu na studia i praktyki Erasmus+. Wyjazdy te mogą trwać łącznie do 12 miesięcy na każdym stopniu studiów I, II i III stopnia oraz do 24 miesięcy na jednolitych studiach magisterskich. Tzw. kapitał mobilności przypisany jest do stopnia studiów, w którym odbywa się rekrutacja. Wyjazdy absolwenckie liczą się do kapitału stopnia studiów, po zakończeniu którego następują.

DŁUGOŚĆ POBYTU
Możesz odbywać praktykę od 2 do 12 miesięcy w ramach jednej edycji programu, o ile masz wystarczający kapitał mobilności. Nie musisz planować wyjazdu na pełne miesiące, Twój pobyt będzie rozliczanyz dokładnością do jednego dnia, a każdy miesiąc liczony jako 30 dni. Minimalny czas pobytu to 60 dni. Praktyka powinna rozpoczynać się i kończyć w dzień roboczy, chyba że instytucja przyjmująca działa w pozostałe dni tygodnia.

FINANSOWANIE WYJAZDU
Uczelnia dofinansuje Twój wyjazd na maksimum 90 dni, niezależnie od długości trwania praktyki. 
Jeśli pobyt jest krótszy, otrzymasz proporcjonalnie niższy grant za okres liczony z dokładnością co do dnia. Dofinansowanie przyznawane w programie Erasmus+ ma charakter uzupełniający, dlatego warto zabezpieczyć własny budżet oraz szukać praktyki z wynagrodzeniem. 
Wysokość grantu zależy od grupy kraju, do którego się wybierasz. Grant wypłacany jest przelewem w walucie euro, w dwóch transzach: 85% przed wyjazdem, po podpisaniu umowy i pozostałe 15% po powrocie i rozliczeniu praktyki.

Kraje należące do danej grupy:

1. Grupa 1 - miesięczna stawka stypendium 600 EUR: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2. Grupa 2 - miesięczna stawka stypendium 550 EUR: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

3. Grupa 3 - miesięczna stawka stypendium 500 EUR: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

DODATKOWE DOFINANSOWANIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI LUB PRAWEM DO STYPENDIUM SOCJALNEGO
Wszyscy studenci UEK z niepełnosprawnościami oraz pobierający stypendium socjalne, mają prawo do dodatkowego dofinansowania studenckiego wyjazdu na praktykę z funduszu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Studenci planujący wyjazd na praktykę absolwencką, także mogą wnioskować o tego rodzaju dofinansowanie; o przyznaniu go każdorazowo decyduje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.


Osoby ubiegająca się o dodatkowe dofinansowanie prosimy o złożenie w trakcie rekrutacji orzeczenia o niepełnosprawności obejmującego cały okres pobytu za granicą lub zaświadczenia o prawie do stypendium socjalnego. Środki z programu POWER wypłacone są w złotówkach.

Osoby pobierające stypendium socjalne otrzymują wyższą kwotę dofinansowania, taką samą dla wszystkich uczestników.

Natomiast osoby z niepełnosprawnością mogą wnioskować o pokrycie następujących kosztów:

 • własnej podróży,
 • podróży osoby towarzyszącej i wspierającej uczestnika mobilności podczas pobytu w instytucji przyjmującej,
 • pobytu (utrzymania, zakwaterowania) osoby towarzyszącej i wspierającej uczestnika mobilności podczas pobytu w instytucji przyjmującej,
 • wynagrodzenia profesjonalnego opiekuna miejscowego, wspierającego uczestnika mobilności (wyłącznie w sytuacji, kiedy uczestnik mobilności nie ma osoby towarzyszącej),
 • specjalnych materiałów dydaktycznych dla uczestnika mobilności, np. materiały w brajlu, specjalnie powiększone kopie,
 • specjalnej opieki medycznej dla uczestnika mobilności w kraju instytucji przyjmującej, np. opieka lekarska, fizjoterapia, zabiegi medyczne, itp.
 • specjalnego ubezpieczania dla uczestnika mobilności,
 • innych wnioskowanych przez uczestnika mobilności, jeżeli są zalecone w orzeczeniu o niepełnosprawności lub przez lekarza prowadzącego.

Także osoby wyjeżdżające na praktykę jako absolwenci, którzy złożą na etapie rekrutacji zaświadczenie o pobieraniu stypendium socjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie wyjazdu.

PRAKTYKI DLA ABSOLWENTÓW
Aby wyjechać na praktykę jako absolwent, wziąć udział w rekrutacji będąc na ostatnim roku studiów i posiadając status studenta.

Praktykę absolwencką możesz rozpocząć już po zakończeniu studiów i zakończyć przed upływem 12 miesięcy od tej daty, w ramach jednej edycji programu. Za moment ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym. 
Jeśli wyjeżdżasz na praktykę absolwencką, a zamierzasz kontynuować naukę na kolejnym stopniu studiów, zaplanuj wyjazd tak, aby nie kolidował z zajęciami. Pamiętaj, że wyjazd na praktykę absolwencką po studiach licencjackich, nie jest usprawiedliwieniem nieobecności na zajęciach w ramach studiów magisterskich. 
W przypadku praktyk absolwenckich, zalecany okres między zakończeniem studiów (obroną pracy) a wyjazdem, wynosi minimum 2 tygodnie.

PRACODAWCA
Wyjazd na praktykę jest życiową przygodą, ale też wyzwaniem i sprawdzianem samodzielności, ponieważ cały pobyt organizujesz we własnym zakresie, łącznie ze znalezieniem pracodawcy czy zakwaterowania. Dzięki temu wyjeżdżasz na własnych warunkach i według swoich preferencji. Twoim pracodawcą może zostać praktycznie każda firma, instytucja czy organizacja działająca w jednym z 32 krajów programu, pod warunkiem że program praktyki będzie zgodny z kierunkiem studiów. Wybór kraju, miasta czy pracodawcy zależy tylko i wyłącznie od Ciebie!

Jedynymi organizacjami, w których nie można odbywać praktyki są instytucje i organy UE wymienione na stronie oraz organizacje zarządzające programami UE (w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów lub podwójnego finansowania).

Jeśli masz już za sobą praktykę Erasmus+ pamiętaj, że nie możesz realizować kolejnej w tej samej instytucji przyjmującej. Natomiast jeśli planujesz realizację praktyki na uczelni wyższej, upewnij się, że posiada ona kod PIC (Erasmus+ Participant Identification Code).

Wyjazd na praktykę w ramach Erasmus+ wymaga od Ciebie podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin ustalonym z instytucją przyjmującą, nie mniejszym niż 30 godzin tygodniowo.

REKRUTACJA
Rekrutacja do programu praktyk odbywa się w określonych przez ACK terminach i opiera się na punktacji za wyniki w nauce i znajomość języka obcego. Dodatkowo punktowane może być znalezienie pracodawcy na etapie rekrutacji oraz udokumentowane formy aktywności studenckiej związanej z promocją uczelni i wolontariatem. Podczas jednej rekrutacji można aplikować na jeden wyjazd na praktykę.

PROFIL UCZESTNIKA
Aby zostać uczestnikiem programu:

 • musisz być osobą pełnoletnią;
 • musisz posiadać status studenta UEK (dowolnego stopnia: I, II, III; studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych);
 • musisz mieć ukończony minimum pierwszy rok studiów I stopnia;
 • jeśli wyjeżdżasz jako student II stopnia, musisz mieć ukończony I semestr studiów magisterskich;
 • przed wyjazdem musisz mieć uregulowany stosunek do uczelni oraz zaliczony ostatni semestr studiów poprzedzający wyjazd;
 • w trakcie wyjazdu nie możesz przebywać na urlopie dziekańskim ani być urlopowany.
 • w terminie odbywania praktyki uczestnicy nie możesz brać udziału w innym programie zagranicznym realizowanym przez UEK, ani w innym programie finansowanym z Funduszy Europejskich;
 • możesz posiadać dowolne obywatelstwo. Jeżeli posiadasz obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego UE lub EOG, koniecznie sprawdź zasady odnoszące się do wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku planowanym pobytem jako uczestnik programu Erasmus+.


Aby wziąć udział w programie, wystarczy w terminie rekrutacji:

 1. wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny po zalogowaniu w Twoim profilu, w sekcji "Ankiety i formularze";
 2. dostarczyć do Akademickiego Centrum Kariery komplet dokumentów:
  Dokumenty wymagane:
  CV w języku angielskim;

  zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta oraz o łącznej średniej ocen za cały dotychczasowy okres studiów (czyli w przypadku studiów II stopnia – zaświadczenie za I i II stopień);
  - poświadczenie znajomości języka obcego (np. certyfikat językowy lub ocena z lektoratu);
  - zgoda na przetwarzanie danych.

 

 1. Dokumenty dodatkowo punktowane:
  - Learning Agreement for Traineeships
   - Porozumienie o programie praktyk (Section to be completed BEFORE THE MOBILITY);

  - potwierdzenie przez określoną jednostkę UEK aktywnej pomocy w promocji uczelni lub wolontariacie (także poz Uczelnią), wg następującej punktacji:
 • 0,5 - drobna pomoc, ulotki, jednorazowa akcja
 • 1 - działanie krótkoterminowe - ważna rola (np. koordynator),
 • 1,5 - do 1 miesiąca
 • 2 - od 1 do 2 miesięcy
 • 2,5 - od 2 do 3 miesięcy
 • 3 - powyżej 3 miesięcy

 

Komplet dokumentów prosimy złożyć w terminie rekrutacji, w biurze ACK lub w Sekretariacie Uczelni (wówczas w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ACK - rekrutacja na praktyki Erasmus+”).

Podczas rekrutacji sprawdzamy, czy spełniasz formalne warunki udziału w programie. O tym czy wyjazd dojdzie do skutku, decydujesz Ty znajdując pracodawcę. Jeśli zostałeś zakwalifikowany do programu i masz pracodawcę, z pewnością otrzymasz grant na praktykę.

LEARNING AGREEMENT
Dokument Learning Agreement for Traineeships, czyli Porozumienie o programie praktyk, jest najważniejszym dokumentem w programie praktyk Erasmus+.

Learning Agreement for Traineeships składa się z 3 części:

 1. Przed praktyką wypełniamy tylko część BEFORE THE MOBILITY, jest ona obowiązkowa.
 2. DURING THE MOBILITY – ta część powinna być wypełniona, jeśli zachodzą jakiekolwiek zmiany w trakcie praktyki. Należy ją przesłać do akceptacji ACK najpóźniej na miesiąc przed planowanym zakończeniem praktyki.
 3. AFTER THE MOBILITY czyli certyfikat z praktyki – jest częścią obowiązkową, którą pracodawca wypełnia i podpisuje najwcześniej w ostatnim dniu praktyki.

Prosimy wypełniać komputerowo wszystkie części dokumentu Learning Agreement for Traineeships, niestety dokument wypełnione odręcznie nie będzie mógł zostać uznany.

 

Akademickie Centrum Kariery UEK 2018
ACK UEK