ack
ack

Praktyki UEK

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie zasady odbywania praktyk studenckich regulują:

- Regulamin studenckich praktyk zawodowych - wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr R-0201-262018 z dnia 13 czerwca 2018 roku.

- Plany studiów zatwierdzone przez rady wydziałów - zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz ze standardami kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów.

 

PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE KROK PO KROKU:

  1. Wybór firmy odbywania praktyk.
  2. Przygotowanie programu praktyk i podpisanie umowy.
    Umowy na praktyki obowiązkowe w imieniu uczelni podpisuje opiekun praktykna katedrze, do której należy student. Po podpisaniu umowy jeden jej egzemplarz przechowywany jest w katedrze, która zobowiązana jest do prowadzenia rejestru umów o praktykę. Drugi egzemplarz zachowuje student, a trzeci firma organizująca praktykę.
  3. Przygotowanie raportu z przebiegu praktyki.
    W celu zaliczenia praktyki studenckiej należy przedstawić raport z praktyki opiekunowi praktyki w katedrze

W zakładce „Do pobrania” znajdziesz wszystkie dokumenty związane z realizacją praktyk, tj.: regulamin praktyk, umowa o realizację praktyki, raport z praktyki.

Jeśli chcesz zaliczyć swoją pracę zawodową/staż/wolontariat w ramach obowiązkowej praktyki zawodowej, skorzystaj z pliku zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki studenckiej.

UBEZPIECZENIE

Pamiętaj o wykupieniu ubezpieczenia NNW i OC. Szczegóły: http://psuek.pl/o-nas/ubezpieczenie-nnw-oc/ 

PRAKTYKI NIEOBOWIĄZKOWE:

Oprócz obowiązkowej praktyki studenckiej zachęcamy do zdobywania doświadczenia zawodowego poprzez dobrowolne praktyki studenckie. Każda praktyka to szansa na zdobycie cennego doświadczenia, poznania kultury organizacyjnej firmy, zmierzenie się z obowiązkami i wyzwaniami w środowisku zawodowym.

W zakładce „Pliki do pobrania” znajdziesz dokumenty związane z realizacją nieobowiązkowych praktyk studenckich, tj. wzór umowy oraz wzór potwierdzenia realizacji praktyki nieobowiązkowej.

 

PRAKTYKI ABSOLWENCKIE

Z dniem 28 sierpnia 2009 r. weszła w życie Ustawa o praktykach absolwenckich z dnia 17 lipca 2009 r.

Akademickie Centrum Kariery UEK 2018
ACK UEK