ack
ack

Regulamin serwisu

I. Zasady ogólne

par. 1

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z serwisu kariery.uek.krakow.pl(Serwis).
 2. Serwis jest własnością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK). UEK jest administratorem danych osobowych Użytkowników serwis Akademickie Centrum Kariery UEK zarządza serwisem w imieniu UEK (ACK).
 3. Użytkownikami serwisu mogą być:
  • studenci wszystkich lat I i II stopnia studiów, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów III stopnia na UEK (Studenci),
  • absolwenci UEK (Absolwenci),
  • pracodawcy (osoby fizyczne i prawne, a także inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które, spełniając wymogi prawne, zatrudniają pracowników oraz są zarejestrowanymi uczestnikami Serwisu; oferujące miejsca pracy praktyk i staży adresowane do studentów, absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) (Pracodawcy)

- (Użytkownicy).

 1. Celem działania Serwisu jest przekazywanie ofert pracy, praktyk i staży od pracodawców do studentów i absolwentów UEK, przekazywanie informacji związanych z działalnością UEK, w szczególności z działalnością ACK, przekazywanie innych treści uznanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie za ważne z punktu widzenia rozwoju zawodowego użytkowników Serwisu.
 2. UEK nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek informacji i ogłoszeń udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 3. Zabrania się pobierania zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Serwisu treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez nich usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub interesy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

 II. Rejestracja

par. 2

 1. Poprzez Rejestrację Użytkownik akceptuje wszystkie zasady korzystania z Serwisu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Niewypełnienie pól oznaczonych jako obowiązkowe prowadzi do przerwania Rejestracji. Pola muszą zawierać tylko dane, które są w danym polu wymagane.
 3. Usunięcie danych z pola obowiązkowego skutkuje utratą możliwości korzystania z Serwisu.
 4. Po Rejestracji student/absolwent nabywa prawa do korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu, takich jak:
  • aktywowanie i edytowanie własnego Konta Użytkownika;
  • dostęp do bazy ofert (przeglądanie, wyszukiwanie oraz odpowiadanie na oferty pracy, praktyk i staży);
  • dostęp do schowka ofert zapisanych przez studenta/absolwenta;
  • dostęp do listy ofert na które student/absolwent aplikował;
  • dostęp do katalogu pracodawców;
  • zapisy na szkolenia/doradztwo zawodowe oraz inne wydarzenia organizowane przez Akademickie Centrum Kariery UEK;
  • dostęp do szczegółowych informacji o praktykach zagranicznych;
  • dostęp do ankiet;
  • dla absolwentów dostęp do ankiety do badania losów absolwentów;
  • aktywowania Newslettera z ogólnymi informacjami;
  • dostęp do informacji i narzędzi związanych z rozwojem zawodowym.
 5. Absolwent, który nie zaktywował konta będąc studentem traci możliwość edycji danych i dostępu do swojego konta. Nie dotyczy to Absolwentów, którzy ukończyli studia począwszy od rocznika 2007/2008.
 6. Pracodawca, który nie posiada konta w bazie wypełnia formularz rejestracji podając prawdziwe dane.
 7. Po zarejestrowaniu firmy w Serwisie, możliwe będzie tworzenie kont dla jej przedstawicieli.
 8. Firmy posiadające adres mailowy zarejestrowany w domenie publicznej, poddane zostaną dodatkowej weryfikacji przez ACK.
 9. Po Rejestracji Pracodawca nabywa prawa do korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu, tj.:
  • tworzenia i modyfikowania własnego Konta Pracodawcy;
  • bezpłatnej publikacji ofert pracy, praktyk i staży w Serwisie;
  • zarządzania opublikowanymi przez siebie ofertami;
  • prezentowania firmy w katalogu pracodawców;
  • dostęp do oferty współpracy z ACK;
  • dostęp do informacji o wydarzeniach organizowanych przez ACK;
  • aktywowaniu Newslettera z ogólnymi informacjami.

 

III.  Dane osobowe

par. 3

 1. Dokonując Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie niezbędnym dla realizacji usług Serwisu zgodnie z zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1219) przez UEK.
 2. Dane osobowe Studenta/Absolwenta autoryzowane są poprzez połączenie się Serwisu z Wirtualnym Dziekanatem (zaciąganie danych: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, e-mail, toki studiów).
 3. Użytkownik Serwisu ma prawo do wglądu w przekazane dane osobowe oraz do ich modyfikacji na następujących zasadach:
  • Student ma prawo aktualizacji i zmiany danych osobowych poprzez kontakt z właściwym dziekanatem,
  • Absolwent ma prawo modyfikować wszystkie dane osobowe na swoim profilu,
  • Pracodawca może modyfikować dane firmy. Przedstawiciel Pracodawcy może modyfikować dane teleadresowe w zakresie własnego profilu.
 4. Dane osobowe Użytkowników (Studentów i Absolwentów) gromadzone podczas rejestracji wykorzystywane są do autoryzacji konta Użytkownika, tj. umożliwienia Użytkownikom zalogowania się do systemu (potwierdzenie statusu Studenta / Absolwenta UEK).
 5. Dane osobowe użytkowników Serwisu będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z działalnością Serwisu, tj.:
  • identyfikacji użytkowników w momencie tworzenia konta,
  • umożliwienia Studentom aplikowania do ofert pracy/praktyk/staży,
  • umożliwienia użytkownikom korzystania z Newslettera, tj. przekazywania informacji związanych z działalnością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w szczególności z działalnością Akademickiego Centrum Kariery (treści dotyczące rozwoju zawodowego, badania losów absolwentów i bieżących wydarzeniach na UEK),
  • umożliwienia Pracodawcom zamieszczanie ofert pracy, praktyk, staży,
  • przekazywania użytkownikom Serwisu  informacji o współpracy w ramach realizowanych projektów, Targów Pracy, szkoleń i innych wydarzeń organizowanych przez ACK i UEK.
 6. Użytkownik serwisu (Student/Absolwent) może dobrowolnie i samodzielnie aplikować do ofert zamieszczonych w serwisie. ACK nie przesyła życiorysów, ani żadnych danych osobowych do Pracodawców.
 7. Pracodawca, który otrzymał dokumenty aplikacyjne od Użytkowników (Studentów/Absolwentów) w odpowiedzi na zamieszczoną ofertę zobowiązuje się do przestrzegania ochrony danych osobowych i zobowiązuje się do wykorzystywania ich w tylko w celach rekrutacyjnych.
 8. UEK nie udostępnia danych osobowych Studentów i Absolwentów Pracodawcom i osobom trzecim.
 9. Po zalogowaniu użytkownika komunikacja pomiędzy przeglądarką, a serwerem będzie odbywać się po protokole https (szyfrowana za pomocą certyfikatu SSL). Dodatkowo bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

                                                                                                                       par. 4

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie z siedzibą przy ul. Rakowickiej 27 (31-510 Kraków).
 2. Jednostka organizacyjną UEK przetwarzającą dane osobowe na potrzeby funkcjonowania Serwisu jest Akademickie Centrum Kariery Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 (31-510 Kraków).
 3. W trakcie Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Serwisu wiadomości systemowych oraz informacji z zakresu, które obejmują usługi świadczone Użytkownikowi (Newsletter). Użytkownik otrzymuje Newsletter na podany adres e-mail.
 4. UEK zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia problemu zakłócającego funkcjonowanie Konta lub Serwisu.
 5. Użytkownik ma również prawo zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych poprzez usunięcie konta Użytkownika z Serwisu.

 

IV. Zasady korzystania z Serwisu

par. 5

 1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 2. Ogłoszenie dodane do Serwisu będzie widoczne na stronie dla wszystkich zalogowanych użytkowników, po zatwierdzeniu przez pracownika ACK.
 3. UEK ma prawo do odmowy przyjęcia, a także do usunięcia oferty pracy/praktyk/staży, ogłoszenia, informacji w aktualnościach, baneru bez podania przyczyn.
 4. UEK, po wyrażaniu zgody przez Użytkownika na otrzymywanie Newslettera (zgodnie z RODO) będzie wysyłać na podany przez użytkownika adres e-mail treści związane z prowadzoną działalnością pośrednictwa pracy oraz działalnością edukacyjną. W szczególności będą to informacje o szkoleniach, spotkaniach z pracodawcami, wydarzeniach rekrutacyjnych oraz realizowanych programach edukacyjnych etc. Zgodę na otrzymywanie Newslettera można cofnąć logując się na założone konto w Serwisie.
 5. Informacje na temat otrzymywania niepożądanej poczty, uwagi dotyczące treści Serwisu należy kierować do Akademickiego Centrum Kariery UEK na e-mail kariery@uek.krakow.pl.
 6. ACK zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do konta (poprzez jego dezaktywację) bez podania przyczyny.

 

 V. Ochrona praw własności intelektualnej

par. 6

 1. Serwis oraz wszelkie treści w nim zawarte, wzory dokumentów, materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są własnością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i są chronione prawnie przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.) lub przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 776)
 2. Kopiowanie elementów strony, informacji, tekstów, zdjęć czy też innych elementów graficznych, jak również znaków graficznych zamieszczonych na stronie do celów publicznych lub komercyjnych (m.in. w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach WWW, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej), bez uprzedniej zgody UEK, jest zabronione.
 3. UEK zastrzega sobie prawo do zmiany oraz poprawiania informacji zawartych
  w Serwisie internetowym ACK w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników, za wyjątkiem danych osobowych.
 4. Użytkownik zamieszczając w Serwisie dane osobowe, pliki graficzne, materiały, wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez UEK na wszystkich polach eksploatacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

 

 VI. Odpowiedzialność

par. 7

 1. UEK nie ponosi odpowiedzialności za:
  • treść oraz formę informacji zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników,
  • treść merytoryczną ofert pracy, staży i praktyk zamieszczonych na stronie bezpośrednio przez Pracodawców, a także oferowane przez nich warunki pracy,
  • ewentualne szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe związane z korzystaniem z Serwisu,
  • zawartość stron internetowych nie stanowiących własności ACK, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone na niniejszej Stronie,
  • prawdziwość danych umieszczonych przez Studenta/Absolwenta w CV,
  • nieprawidłowe wykorzystanie danych przez Pracodawcę,
  • szkody powstałe w wyniku awarii, błędów oraz problemów lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu.
 2. UEK dokłada wszelkich starań, aby treści publikowane w Serwisie były rzetelne i wiarygodne, nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania zawartych w serwisie publikacji i wzorów.
 3. Użytkownik wyłącznie na własną odpowiedzialność korzysta z treści lub materiałów zamieszczonych w Serwisie.
 4. UEK nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oferowanych usług oraz za skutki niewykonania lub niewłaściwego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników zobowiązań.

par. 8

 1. UEK dołoży wszelkich starań na rzecz prawidłowego działania Serwisu.
 2. W sytuacji otrzymania przez UEK zawiadomienia z urzędu bądź innej instytucji o nielegalnym charakterze danych zawartych w Serwisie, UEK nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkodę powstałą przez uniemożliwienie mu dostępu do tych danych.

par. 9

 1. UEK jest odpowiedzialny za zapewnienie właściwej ochrony danych Użytkowników.
 2. UEK ma obowiązek podjąć wszelkie starania mające na celu niezwłoczne usunięcie treści niezgodnych z Regulaminem oraz z prawem.

 

VII.  Postanowienia końcowe

par. 10

 1. UEK zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym terminie, o czym ma obowiązek niezwłocznie poinformować Użytkownika.
 2. Informacje o zmianie Regulaminu zostaną przekazane Użytkownikowi za pomocą komunikatu systemowego, wysłanego na adres e-mail Użytkownika.
 3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na akceptację zmian wprowadzonych do Regulaminu. Powinien wówczas poinformować o tym fakcie UEK (ACK) za pomocą poczty elektroniczne, adres: adminkariery@uek.krakow.pl Skutkiem przesłania takiej informacji będzie natychmiastowe zaprzestanie świadczenia na rzecz użytkownika usług Serwisu.
 4. W przypadku braku akceptacji Regulaminu utworzenie konta w Serwisie jest niemożliwe.

 par. 11

 1. W sytuacjach nieokreślonych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 maja 2018 r.
Akademickie Centrum Kariery UEK 2018
ACK UEK