Akademickie Centrum Kariery

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Jesteś w: Strona główna Erasmus + Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Dotyczy wyjazdów studentów otrzymujących stypendium socjalne oraz studentów z niepełnosprawnościami.

Wsparcie indywidualne dla studentów w trudnej sytuacji materialnej wypłacane jest w walucie PLN ze specjalnego budżetu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Przynależność do tej grupy  definiowana jest przez fakt kwalifikowania się w macierzystej uczelni do stypendium socjalnego albo otrzymywania tego stypendium w semestrze trwającym lub zakończonym tuż przed wyjazdem za granicę. Zasady przyznawania stypendiów socjalnych są określone w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” (rozdział 2: prawa i obowiązki studentów). Przynależność do grupy uprawnionej do otrzymania dodatku musi być udokumentowana w chwili składania wniosku wyjazdowego przez studenta. 

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności otrzymują dofinansowanie na każdy miesiąc pobytu za granicą oraz zobowiązane są do ubiegania się o dodatkowe środki na pokrycie kosztów wynikających z niepełnosprawności. Przyznana kwota dodatkowego dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych.

Do wyjazdu w programie POWER uprawnione są jedynie osoby posiadające status studenta przed wyjazdem i po powrocie, co oznacza, że nie można wyjechać z dofinansowaniem POWER na praktyki absolwenckie.

stawki2

stawki3