Akademickie Centrum Kariery

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Jesteś w: Strona główna Kariera Kariera urzędnika Praktyki i staże w urzędach

Praktyki i staże w urzędach

Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Na praktyki studenckie przyjmowani są studenci ostatnich lat studiów magisterskich i licencjackich w wypadku, gdy zainteresowania studenta oraz zatwierdzony przez promotora temat pracy magisterskiej są merytorycznie powiązane z zadaniami realizowanymi przez Ministerstwo.
Wniosek zainteresowanego studenta powinien zawierać list motywacyjny, CV, wniosek z uczelni lub wniosek indywidualny z załączonym potwierdzeniem statusu studenta i tematu pracy wydanym przez dziekanat uczelni lub promotora pracy. Należy również wskazać komórkę organizacyjną MGiP, w której miałaby się odbywać praktyka.
Szczegółowe informacje: www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Skarbu Państwa
Program praktyk dotyczy studentów uczelni wyższych. Praktyka trwa zwykle cztery tygodnie. Zainteresowani studenci zwracają się o przyjęcie na praktykę i określają obszar zainteresowań z zakresu działania Ministerstwa Skarbu Państwa. Do prośby należy dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające rok studiów. Od poziomu wiedzy studentów zależy, w której komórce organizacyjnej będą odbywać praktykę. Termin praktyki jest uzgadniany z zainteresowanym.
Szczegółowe informacje: www.msp.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Studenci ubiegający się o przyjęcie na praktykę powinni być co najmniej na czwartym roku studiów magisterskich lub na studiach podyplomowych o kierunku związanym z profilem Ministerstwa Spraw Zagranicznych (stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, prawo, dziennikarstwo, ekonomia, kulturoznawstwo itp.). Praktyka jest nieodpłatna. Minimalny czas trwania praktyki wynosi jeden miesiąc. Zgłoszenie powinno zawierać: podanie, w którym należy precyzyjnie określić zainteresowania oraz oczekiwania względem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, kserokopie stron 1–3 i 6, 7 starego lub dwóch nowego dowodu osobistego, list polecający od promotora.
Szczegółowe informacje: www.msz.gov.pl

Ministerstwo Kultury
Praktyki w Ministerstwie organizowane są na podstawie umów zawieranych z konkretną uczelnią, w których uczelnia zobowiązuje się do przedstawienia programu praktyk, sprawowania nadzoru dydaktycznego, wychowawczego oraz organizacyjnego nad przebiegiem praktyk.
Szczegółowe informacje: www.mk.gov.pl

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Na praktyki studenckie do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej przyjmowani są studenci III roku studiów licencjackich oraz IV i V roku jednolitych studiów magisterskich. Kierunek studiów powinien być związany z integracją europejską. Zgłoszenie, zawierające podanie (z propozycją terminu praktyki, numerem telefonu kontaktowego), CV, rekomendacje promotora ze sprecyzowanym tematem pracy dyplomowej (w zakresie integracji europejskiej), należy przesłać z trzymiesięcznym wyprzedzeniem na adres: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
Szczegółowe informacje: www.ukie.gov.pl

Ministerstwo Ochrony Środowiska
Oferta ekopraktyk skierowana jest do studentów państwowych i niepaństwowych uczelni wyższych, którzy uzyskali zaliczenie z przynajmniej połowy z planowanego toku studiów i posiadają średnią co najmniej 4,0.
Ekostaże przeznaczone są dla absolwentów państwowych i niepaństwowych uczelni wyższych, którym przysługuje status bezrobotnego absolwenta i którzy uzyskali dyplom z oceną co najmniej dobrą.
Szczegółowe informacje: www.mos.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Na praktyki studenckie przyjmowane są osoby zainteresowane tematyką rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, posiadające biegłą umiejętność obsługi komputera oraz znajomość języka angielskiego.
Wniosek powinien zawierać CV i list motywacyjny (z propozycją terminu, nr telefonu kontaktowego). Do aplikacji należy także załączyć oświadczenie studenta zawierające informację o średniej ocen uzyskanej w czasie studiów. Praktyka może być odbywana w ciągu całego roku kalendarzowego.
Szczegółowe informacje: www.parp.gov.pl

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
Program praktyk jest skierowany do studentów wyższych uczelni. Praktyki są okazją do bliższego zapoznania się z funkcjonowaniem systemu ONZ w Polsce i na świecie. Jednocześnie są one ciekawym i pożytecznym doświadczeniem na początku kariery zawodowej. Praktykanci podczas dwumiesięcznych praktyk zajmują się zagadnieniami merytorycznymi wynikającymi z kalendarza ONZ oraz z planu działania Ośrodka.
Szczegółowe informacje: www.unic.un.org.pl

Praktyki studenckie w ambasadach Rzeczpospolitej Polskiej za granicą
Poniższe zasady odbywania bezpłatnych praktyk studenckich obowiązują we wszystkich placówkach dyplomatyczno-konsularnych Rzeczpospolitej Polskiej za granicą:
1. O możliwości odbycia praktyki przez studenta decyduje szef placówki (Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie pośredniczy w organizacji praktyk studenckich).
2. Na praktykę przyjmowani mogą być studenci:
a) posiadający obywatelstwo polskie,
b) mający skierowanie z macierzystej uczelni z rekomendacją rektora, dziekana lub promotora pracy magisterskiej (dyplomowej, doktorskiej),
c) z kierunków związanych z profilem MSZ (stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, prawo, dziennikarstwo, ekonomia, zarządzanie kulturą itp.),
3. Minimalny czas trwania praktyki studenckiej wynosi jeden miesiąc.
4. Studenci odbywający praktyki nie mogą mieć dostępu do dokumentów zawierających informacje niejawne. Biuro Informacji i Łączności dopuszcza – w trybie wyjątkowym – obecność studentów w II strefie pod warunkiem spełnienia przez placówkę wymogów bezpieczeństwa, tj. gdy wchodzenie do strefy i przebywanie w niej odbywać się będzie pod stałym nadzorem uprawnionych pracowników placówki.
5. MSZ nie pokrywa kosztów przejazdu, nie zabezpiecza i nie pokrywa kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia zdrowotnego w czasie trwania praktyki.
6. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (Biuro Bezpieczeństwa Dyplomatycznego) powinien otrzymać na 14 dni przed rozpoczęciem praktyki następujące informacje o studencie:
a) imię, nazwisko
b) PESEL
c) imiona ojca i matki, nazwisko panieńskie matki
d) data i miejsce urodzenia studenta
e) adres stałego zamieszkania
f) adres tymczasowego zamieszkania
g) numer telefonu do kontaktu
h) nazwa uczelni, wydział i adres
i) okres odbywania praktyki
j) adres zamieszkania i numer telefonu studenta w miejscu odbywania praktyki.

Więcej informacji na stronach poszczególnych placówek konsularno-dyplomatycznych

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w ramach realizowanych zadań informacyjno-edukacyjnych organizuje praktyki studenckie, podczas których praktykanci zapoznają się z funkcjonowaniem urzędu oraz regulacjami i mechanizmami polskiego rynku kapitałowego. Osoby zainteresowane odbyciem praktyk proszone są o kontakt z Wydziałem Informacji i Edukacji: tel. (022) 33 26 624, e-mail: edukacja@kpwig.gov.pl
Szczegółowe informacje: www.kpwig.gov.pl

Urząd Służby Cywilnej
W każdym roku USC ogłasza nabór na praktyki na konkretne stanowiska. Przeważnie miejsca praktyk oferowane są w Departamencie Rekrutacji i Selekcji. Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego.
Ogłoszenia naboru na praktyki studenckie oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.usc.gov.pl
Ogłoszenia o praktykach publikowane są także w Biuletynie Urzędu Służby Cywilnej.

Instytut Zamówień Publicznych
Instytut Zamówień Publicznych organizuje miesięczne, nieodpłatne praktyki studenckie. Praktyki obejmują współpracę z ekspertami prawa zamówień publicznych, organizację szkoleń i konferencji, doskonalenie umiejętności związanych z obsługą biura.
Szczegółowe informacje: www.izp.pl

Narodowy Bank Polski
Na praktyki w NBP kwalifikowani są studenci ostatniego roku studiów dziennych (po IV roku studiów magisterskich lub po I roku magisterskich studiów uzupełniających) z kierunków wiążących się tematycznie z zakresem działalności NBP.
Temat pracy magisterskiej, zatwierdzony przez promotora, powinien pokrywać się z zakresem działalności departamentu, w którym planowana jest praktyka. Praktyka trwa maksymalnie dwa tygodnie i może być realizowana w więcej niż jednym departamencie.
Podania, które należy kierować do dyrektora Departamentu Kadr NBP, powinny być podpisane przez studenta oraz zawierać dane umożliwiające szybki i bezpośredni kontakt (np. telefon komórkowy, adres e-mailowy). Do podania należy dołączyć: plan pracy magisterskiej zatwierdzony i czytelnie podpisany przez promotora, zaświadczenie z uczelni wraz z informacją o średniej z egzaminów na studiach.
Szczegółowe informacje: www.nbp.gov.pl