Akademickie Centrum Kariery

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Jesteś w: Strona główna Kariera Informacje dla Absolwentów Staż absolwencki

Staż absolwencki

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 53)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych

 

  • Staż – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy o.p.z. jest to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą;
  • Stażystą może być osoba bezrobotna do 25 roku życia lub osoba, która w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyła 27 roku życia.
  • Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a starostą, wg programu określonego w umowie. 
  • Staż trwa od 3 do 12 miesięcy.
  • W rozumieniu kodeksu pracy nie jest to forma  zatrudnienia. Stażysta nadal ma status bezrobotnego (nie ma praw pracowniczych) – ale pracodawca po każdych 30 dniach odbytego stażu musi udzielić dwóch dni wolnych. Można je wykorzystać po każdym miesiącu lub jednorazowo – po ostatnim miesiącu stażu.
  • Stażysta otrzymuje od urzędu pracy stypendium stażowe w wysokości 120% zasiłku podstawowego (w 2013 r. – 823,60 zł za pierwsze 3 miesiące oraz 646,70 zł  za pozostały okres).
  • Po zakończeniu stażu wydawane jest zaświadczenie o odbyciu stażu.
  • Jeśli staż jest odbywany poza miejscem zamieszkania, można ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu lub zwrot kosztów zakwaterowania w miejscowości, w której odbywa się staż.
  • Okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych.
  •  Odrzucenie propozycji przyjęcia stażu lub z własnej winy przerwanie jego odbywania – pozbawienie statusu osoby bezrobotnej.