Akademickie Centrum Kariery

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Jesteś w: Strona główna Kariera Informacje dla Absolwentów Praktyki absolwenckie

Praktyki absolwenckie

Podstawa prawna:

-   Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 53)

-   Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich


 • Praktyka absolwencka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy.
 • Praktyki może odbywać osoba jeśli ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyk nie ukończyła 30 roku życia.
 • Praktyka może być odbywana odpłatnie lub nieodpłatnie.
 • Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Praktykę odbywa się na podstawie pisemnej umowy o praktykę absolwencką, zawieranej  pomiędzy praktykantem a podmiotem przyjmującym na praktykę.
 • Umowa na praktyki absolwenckie nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące. Mogą być krótsze umowy, ale ich suma u jednego pracodawcy nie może przekroczyć 3 miesięcy.
 •  Wysokość miesięcznego dochodu z tytułu praktyk absolwenckich nie może przekraczać dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto.
 • W przypadku posiadania prawa do zasiłku, nie traci się go, pod warunkiem że otrzymywany dochód z praktyk nie przekroczy połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Umowa o praktykę nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej.
 • W przypadku gdy praktyka odbywana jest:

        -  Nieodpłatnie – umowa może być rozwiązana na piśmie w każdym czasie;

        -  Odpłatnie – umowa może być rozwiązana na piśmie z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

 • W trakcie odbywania praktyki absolwent nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu i społecznemu u pracodawcy. Pracodawca zobowiązany jest  tylko zapewnić  ubezpieczenie wypadkowe.
 • Pracodawca ma obowiązek wystawić na piśmie zaświadczenie o wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.