Akademickie Centrum Kariery

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Jesteś w: Strona główna Kariera Informacje dla Absolwentów Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Podstawa prawna:

-        Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 42a)

-        Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

  • Starosta ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego może przyznać osobie uprawnionej jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w  wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
  • Uprawnionymi są osoby bezrobotne, absolwenci centrum integracji społecznej, absolwenci klubu integracji społecznej.
  • Po otrzymaniu dotacji należy założyć własną działalność gospodarczą (w terminie wskazanym w umowie), a otrzymane środki wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem.
  • Uprawniony ma 2 miesiące od dnia podjęcia działalności na udokumentowanie i rozliczenie poniesionych wydatków.
  • Uprawniony będzie zobowiązany zwrócić otrzymane środki, jeżeli będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszy inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej należą się osobie która:

-        jest zarejestrowana jako bezrobotna w Powiatowm Urzędzie Pracy lub jest absolwentem centrum integracji społecznej albo absolwentem klubu integracji społecznej;

-        w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych;

-        nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie;

-        nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej;

-        nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej;

-        nie była w okresie 2 lat przez złożenie wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;

-        nie złożyła wniosku do innego urzędu.