Akademickie Centrum Kariery

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Jesteś w: Strona główna Kariera Informacje dla Absolwentów Dofinansowanie studiów podyplomowych

Dofinansowanie studiów podyplomowych

Podstawa prawna:

-        Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 42a)

 

  • Starosta na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.
  • Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek (we właściwym powiatowym urzędzie pracy) o dofinansowanie kosztów tych studiów oraz dokumenty wymagane przez powiatowy urząd pracy, w szczególności:

       - dokument stanowiący uprawdopodobnienie uzyskania odpowiedniej pracy (oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamiarze powierzenia odpowiedniego stanowiska lub oświadczenie o zamiarze  podjęcia działalności gospodarczej po ukończeniu studiów.

       - dokument zawierający informację o nazwie, terminie realizacji i koszcie studiów podyplomowych.

 

  • Umowa o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych zawierana jest ze starostą.
  • Umowa określa w szczególności:

      - nazwę i termin realizacji  studiów podyplomowych oraz nazwę i adres organizatora tych studiów,

      - kwotę dofinansowania kosztów studiów podyplomowych  w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora studiów,

      - zobowiązanie do zwrotu dofinansowania kosztów studiów podyplomowych  w przypadku niedokończenia lub przerwania ich z winy bezrobotnego.

 

  • W przypadku gdy bezrobotny w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.
  • Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku.
  • Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w  trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium, do planowanego terminu ukończenia tych studiów.