Akademickie Centrum Kariery

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Jesteś w: Strona główna Erasmus + Zasady rekrutacji i realizacji praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Zasady rekrutacji i realizacji praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI  PRAKTYK ZAGRANICZNYCH

W RAMACH PROGRAMU  ERASMUS+

W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

 

I.          ZASADY OGÓLNE

1. Uczelnia zobowiązuje się do kwalifikowania kandydatów na wyjazdy w programie Erasmus+ w oparciu o ogłoszone społeczności akademickiej zasady rekrutacji przestrzegające przejrzystości, sprawiedliwości i równego traktowania wszystkich kandydatów.

2.  W rekrutacji do programu mogą brać udział jedynie osoby posiadające status studenta UEK. Także osoby ubiegające się o zakwalifikowanie na wyjazd absolwencki, w momencie rekrutacji muszą posiadać taki status. Nie dopuszcza się możliwości zmiany statusu studenta na status absolwenta podczas realizacji praktyki.

3.   W br. akademickim  realizowane są trzy rodzaje mobilności:

a.      wyjazdy studentów I, II i III st. oraz jednolitych studiów magisterskich, realizowane w okresie 20.03 – 30.09.2017r.;

b.      wyjazdy absolwentów I, II i III st. realizowane w okresie 20.03 – 30.09.2017r.;

c.      wyjazdy absolwentów I, II i III st. realizowane w okresie 1.07.2017r. – 30.09.2018r..

4. Uczelnia może ustalić limit dla wyjazdów absolwenckich.

5. Pobyt praktykanta w instytucji partnerskiej może trwać od 2 do 12 miesięcy w ramach jednego  okresu rozliczeniowego programu, wymienionego  w pkt. 3 (w zależności od jego długości oraz kapitału mobilności jakim dysponuje uczestnik programu). Pobyt jest rozliczany z dokładnością do jednego dnia,  miesiąc jest rozliczany  jako 30 dni.

6. Okres dofinansowania wyjazdu nie może przekraczać 90 dni. Dofinansowanie przyznawane w programie Erasmus+ ma charakter uzupełniający – nie gwarantuje pokrycia całkowitych kosztów wyjazdu.

7.  W ramach programu Erasmus+ każdy student otrzymuje możliwość kilkukrotnego wyjazdu (na studia i praktyki) trwającego łącznie nie więcej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów I, II i III stopnia  i  nie więcej niż 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich. Tzw. „kapitał mobilności” przypisany jest do stopnia studiów, w którym odbywa się rekrutacja.

8. Podczas rekrutacji, osoba aplikująca do programu zobowiązana jest do określenia „kapitału mobilności” wykorzystanego dotychczas w trakcie aktualnego  stopnia studiów. Deklaracja niezgodna ze stanem faktycznym może skutkować uznaniem wyjazdu za nieuprawniony i koniecznością zwrotu dofinansowania przez uczestnika.

9.  Podczas jednej rekrutacji można aplikować na jeden wyjazd zagraniczny.

10.  Absolwenci UEK mogą realizować praktykę w okresie 12 miesięcy od ukończenia studiów, czyli od daty złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym. Pobyt za granicą musi zostać zakończony przed upływem 12 miesięcy od zakończenia studiów, w ramach jednego  okresu rozliczeniowego programu, wymienionego  w pkt. 3.  Aby osoba mogła zrealizować praktykę jako absolwent, musi zostać zrekrutowana na ostatnim roku studiów.

11. Wyjazd absolwencki nie stanowi okoliczności usprawiedliwiającej nieobecność na zajęciach będących kontynuacją edukacji na UEK, ani nieobecności na  innych zajęciach dydaktycznych.

12. Dofinansowanie programu Erasmus+ przyznaje się w celu odbycia praktyki związanej z kierunkiem kształcenia studenta. Praktyka musi gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia w uczelni macierzystej.

13. Praktykę można odbyć jako obowiązkową lub nieobowiązkową. O zaliczeniu praktyki jako obowiązkowej decyduje opiekun praktyk na właściwym wydziale. Realizacja praktyki w trakcie studiów jest zaliczana do dorobku studenta w formie wpisu do suplementu do dyplomu.

14. Wyjazd na praktykę w ramach Erasmus+ wymaga podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin ustalonym z instytucją przyjmującą.

15. Praktyka nie może być realizowana w:

 - instytucjach Unii Europejskiej,

 - instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej,

 - placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju praktykanta.

16. Przed wyjazdem uczestnik jest zobowiązany do uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE oraz ubezpieczenia na czas podróży i pobytu w instytucji partnerskiej (koszty leczenia, NNW, OC w miejscu pracy).

17.  Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe środki finansowe pochodzące z funduszu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Złożenie dokumentu poświadczającego stopień niepełnosprawności następuje w chwili składania wniosku wyjazdowego przez studenta, czyli podczas rekrutacji do programu. Dokumentu poświadczający  stopień niepełnosprawności (lub jego kontynuacja) musi obejmować cały okres pobytu za granicą.

18.   Osoby kwalifikujące się  w uczelni  macierzystej do stypendium socjalnego albo otrzymywania tego stypendium w semestrze trwającym lub zakończonym tuż przed wyjazdem za granicę, mogą ubiegać się o dodatkowe środki pochodzące z funduszu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) . Zasady przyznawania stypendiów socjalnych są określone w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” (rozdział 2: prawa i obowiązki studentów). Przynależność do grupy uprawnionej do otrzymania dodatku musi być udokumentowana w chwili składania wniosku wyjazdowego przez studenta, czyli podczas rekrutacji do programu.

 

II.      REKRUTACJA DO PROGRAMU

1.  Nabór kandydatów na praktyki jest prowadzony przez Akademickie Centrum Kariery, będące Koordynatorem Praktyk w ramach programu Erasmus+. Kwalifikacja do programu opiera się na punktacji za poszczególne kategorie. W procesie rekrutacji Uczelnia bierze pod uwagę osiągnięcia studenta (wyniki w nauce) oraz poziom znajomości języka obcego, w którym będzie odbywana praktyka. Dodatkowo punktowane mogą być udokumentowane formy aktywności studenckiej oraz znalezienie pracodawcy na etapie rekrutacji (np. w przypadku, jeśli liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc na praktyki, jakimi dysponuje Uczelnia.)

2. W kwalifikowaniu kandydatów do programu, Uczelnia zastosuje priorytet dla osób, które dotąd nie brały udziału w programie praktyk Erasmus;

3.  Kryteria formalne:    

a. Osoba kwalifikowana na wyjazd w programie Erasmus+ może posiadać dowolne obywatelstwo. O jej uprawnieniu do wyjazdu decyduje fakt przynależności do społeczności akademickiej Uczelni (czyli powinna być studentem uczelni wysyłającej). Jeżeli osoba taka posiada obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego UE lub EOG, powinna sprawdzić zasady odnoszące się do wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku planowanym pobytem jako uczestnik programu Erasmus+.

b.  Na praktyki mogą wyjechać jedynie osoby pełnoletnie;

c. Na praktyki mogą wyjechać studenci studiów I stopnia i  jednolitych studiów magisterskich po ukończeniu pierwszego roku, studenci II stopnia po ukończeniu pierwszego semestru, a także słuchacze studiów doktoranckich. Osoby wyjeżdżające na ostatnim roku studiów I lub II stopnia, muszą dodatkowo posiadać zgodę promotora na wyjazd. Praktyki mogą odbywać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

d.  Kandydaci muszą mieć uregulowany stosunek do Uczelni oraz zaliczony ostatni semestr studiów poprzedzający wyjazd.

e. W trakcie wyjazdu student nie może przebywać na urlopie dziekańskim ani być urlopowany.

f. Studenci ubiegający się o wyjazd deklarują dyspozycyjność w terminie odbywania praktyki (poświadczenie zapoznania się z regulaminem wyjazdów oraz oświadczenie o braku uczestnictwa w innym programie zagranicznym realizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w terminie odbywania praktyki).

4.  Zgłoszenie kandydatury

W celu zgłoszenia kandydatury na praktyki należy wykonać następujące czynności:

a. wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line, znajdujący się na stronie www.kariery.uek.krakow.pl;

b.  w wyznaczonym terminie dostarczyć do Akademickiego Centrum Kariery komplet  dokumentów.

Dokumenty wymagane:

  • CV
  • zaświadczenie o statusie studenta oraz o łącznej średniej ocen za cały dotychczasowy okres studiów, wydane przez dziekanat;
  • poświadczenie znajomości języka obcego

5.  Dokumenty dodatkowo punktowane:

  • Learning Agreement - Porozumienie o programie praktyk (Section to be completed BEFORE THE MOBILITY);
  • potwierdzenie przez określoną jednostkę UEK aktywnej pomocy w promocji Uczelni, wolontariacie oraz innych form aktywności i osiągnięć wg następującej punktacji:

Punkty

Wolontariat UEK i poza UEK

0,5

drobna pomoc, ulotki

1

jednorazowa akcja, ważna rola

1,5

do 1 miesiąca

2

od 1 do 2 miesięcy

2,5

od 2 do 3 miesięcy

3

powyżej 3 miesięcy

 

Komplet dokumentów należy złożyć w terminie rekrutacji, w biurze ACK lub w Sekretariacie Uczelni (wówczas w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja - praktyki Erasmus+”).

 

III.    KWALIFIKACJA NA PRAKTYKI

1.  Organem kwalifikującym do uczestnictwa w programie jest Uczelniana Komisja Kwalifikacyjna ds. Wyjazdów  Zagranicznych Studentów UEK. Skład komisji jest publikowany na stronie internetowej pod adresem www.uek.krakow.pl. Kwalifikacja na praktyki przebiega w dwóch etapach:

a.  Kwalifikacji do programu przez Uczelnianą Komisję Kwalifikacyjną ds. Wyjazdów Zagranicznych Studentów, na podstawie złożonych w ACK dokumentów,  według kryteriów podanych w tabeli w zał. nr 1;

b. Kwalifikacji do wyjazdu przez Akademickie Centrum Kariery, na podstawie dostarczanych przez studentów porozumień z pracodawcami w postaci Learning Agreement. 

2.  Proces rekrutacji zostanie podsumowany na listach rankingowych. Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania mają osoby, które znalazły miejsce praktyki w trakcie rekrutacji.

3.  Budżet programu przeznaczony na dofinansowania będzie rozdzielony, aż do wyczerpania środków.

4.  Listy rankingowe prezentowane są podczas zebrania Uczelnianej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Wyjazdów Zagranicznych Studentów, celem rozdzielenia dofinansowania. Podczas zebrania Komisji zatwierdzona zostaje również lista kandydatów rezerwowych, którzy spełnili wymagania, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i niską pozycję na liście rankingowej nie otrzymali dofinansowania.

5. Osoby, które znajdą się na liście rankingowej, a nie otrzymają dofinansowania z powodu wyczerpania środków, mogą wyjechać na praktyki z dofinansowaniem zerowym, ale ramach Programu Erasmus+.

6. Koordynator Programu Praktyk Erasmus+ zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć mobilności zakwalifikowanych uczestników pomiędzy edycjami programu, w celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania przyznanego budżetu.


IV.    REALIZACJA PROGRAMU – WARUNKI FORMALNE

1.  Akademickie Centrum Kariery wyznacza związany z kalendarzem programu termin znalezienia przez zakwalifikowane osoby instytucji przyjmującej. Zakwalifikowane osoby, które nie zadeklarują pracodawcy w określonym terminie, zostają skreślone z listy, a na ich miejsce powołane zostają osoby z listy rezerwowej lub  wyłonione w trakcie rekrutacji uzupełniającej. Tryb postępowania kwalifikacyjnego jest jednakowy jak w przypadku rekrutacji głównej.

2. Osoba zakwalifikowana na wyjazd zobowiązana jest do przystąpienia do obligatoryjnego testu językowego on-line udostępnionego przez Komisję Europejską, przed podpisaniem umowy z Uczelnią oraz po powrocie z praktyk.  Test jest narzędziem ewaluacyjnym, jego wynik nie wpływa na dopuszczenie do wyjazdu.

3.  Z beneficjentami programu zostaną zawarte umowy Erasmus+. Uczestnik programu jest zobowiązany do podpisania umowy najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem na praktykę.

4. Warunkiem realizacji praktyki oraz podpisania umowy jest złożenie wszystkich wymaganych przez Akademickie Centrum Kariery dokumentów oraz przystąpienie do testu językowego on-line. Przekazanie dofinansowania uczestnikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez uczestnika wszystkich warunków umowy. Beneficjenci zobowiązują się do przestrzegania postanowień zawartych w umowie, w tym do terminowego dostarczania sprawozdań z realizacji stażu, dokumentów i ew. dowodów księgowych.

5.  W przypadku rezygnacji z praktyki po podpisaniu umowy lub w przypadku powrotu do kraju przed terminem zakończenia praktyki określonym w umowie, beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości dofinansowania przyznanego z programu Erasmus+.

6. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania z instytucji przyjmującej potwierdzenia zrealizowania założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej oraz okres pobytu - pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu praktykanta w tej  instytucji w oryginale.

7. Po powrocie z instytucji przyjmującej uczestnik jest zobowiązany wypełnić ankietę Erasmus+ Final Report w systemie ankiet on-line. Wypełnienie ankiety, przystąpienie do obligatoryjnego testu językowego on-line oraz dostarczenie do ACK wymaganych dokumentów w terminie do 30 dni po zakończeniu praktyki, jest warunkiem do finansowego rozliczenia wyjazdu i zaliczenia praktyki przez Uczelnię. Nie jest wymagana wymiana oryginalnie podpisanych dokumentów pomiędzy uczelnią wysyłającą i instytucją przyjmującą – skany dokumentów lub podpis elektroniczny są dopuszczalne, w zależności od regulacji prawnych w danym kraju lub w danej instytucji. Jedynie dokument Learning Agreement For Traineeships After The Mobility (Traineeship Certificate) jest wymagany po praktyce w oryginale.

8. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Uczelnianej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Wyjazdów Zagranicznych Studentów do Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Wyjazdów Zagranicznych Studentów, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

 

V.     ZAPISY KOŃCOWE

1.  Powyższe zasady obowiązują także uczestników wyjeżdżających na praktykę bez grantu.

2. Lista dokumentów, obowiązujące terminy oraz informacje dotyczące rekrutacji i realizacji programu są dostępne na stronie internetowej Akademickiego Centrum Kariery www.kariery.uek.krakow.pl.

3. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści poniższych zasad. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych przez Komisję Europejską i Narodową Agencję w trakcie trwania programu. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z założeniami programu Erasmus+ oraz sprawdzać stronę internetową Akademickiego Centrum Kariery, gdzie zamieszczane i aktualizowane są informacje o programie. Akademickie Centrum Kariery jest zobowiązane do informowania o istotnych zmianach w realizacji programu jego uczestników.

4. Obowiązkiem studenta jest informowanie jednostki koordynującej rekrutację o wszelkich zmianach m.in. danych kontaktowych, statusie studenta, rezygnacji etc.

5. Sposób finansowania wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ jest określony w odrębnym dokumencie – „Uczelniane zasady wykorzystania i rozdziału środków finansowych otrzymywanych z Narodowej Agencji pomiędzy indywidualnych beneficjentów w Uniwersytecie Ekonomicznym W Krakowie” dostępnym na stronie internetowej Akademickiego Centrum Kariery www.kariery.uek.krakow.pl.