Akademickie Centrum Kariery

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Jesteś w: Strona główna Erasmus + Jak wygląda proces rekrutacyjny?

Jak wygląda proces rekrutacyjny?

Rekrutacja trwa do 24 maja 2018 r. !

KTO MOŻE WYJECHAĆ NA PRAKTYKI ERASMUS+?

Osoba:

 • posiadająca dowolne obywatelstwo. O jej uprawnieniu do wyjazdu decyduje fakt przynależności do społeczności akademickiej Uczelni (czyli powinna być studentem uczelni wysyłającej). Jeżeli osoba taka posiada obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego UE lub EOG, powinna sprawdzić zasady odnoszące się do wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku planowanym pobytem jako uczestnik programu Erasmus+,
 • pełnoletnia,
 • studenci studiów I stopnia i  jednolitych studiów magisterskich po ukończeniu pierwszego roku, studenci II stopnia po ukończeniu pierwszego semestru, a także słuchacze studiów doktoranckich. Osoby wyjeżdżające na ostatnim roku studiów I lub II stopnia muszą dodatkowo posiadać zgodę promotora na wyjazd. Praktyki mogą odbywać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
 • mająca uregulowany stosunek do uczelni i zaliczony ostatni semestr studiów poprzedzający wyjazd,
 • znająca dobrze język obcy, w którym realizowana będzie praktyka,
 • nie przebywająca na urlopie dziekańskim i nie będąca urlopowaną,
 • mogąca zadeklarować pełną dyspozycyjność w terminie odbywania praktyki,
 • nie biorąca udziału w innym programie stypendialnym realizowanym przez UEK w terminie planowanej praktyki. 

Dodatkowe warunki:

 • Studenci I roku SUM muszą mieć ukończony pierwszy semestr studiów w momencie wyjazdu i dostarczyć kopię Suplementu do dyplomu;
 • Studenci III rok studiów I st. / II rok SUM / V rok muszą dostarczyć zgodę dziekana i promotora na wyjazd (po zakwalifikowaniu się do programu).

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATURY

W celu zgłoszenia kandydatury na praktyki należy wykonać następujące czynności:

a. wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line, znajdujący się na stronie www.kariery.uek.krakow.pl;

b.  w wyznaczonym terminie dostarczyć do Akademickiego Centrum Kariery komplet  dokumentów.

Dokumenty wymagane:

 • CV
 • zaświadczenie o statusie studenta oraz o łącznej średniej ocen za cały dotychczasowy okres studiów, wydane przez dziekanat;
 • poświadczenie znajomości języka obcego

Dokumenty dodatkowo punktowane:

 • Learning Agreement* - Porozumienie o programie praktyk (Section to be completed BEFORE THE MOBILITY);
 • potwierdzenie przez określoną jednostkę UEK aktywnej pomocy w promocji Uczelni, wolontariacie oraz innych form aktywności i osiągnięć.

 

Wszystkie załączniki w postaci zaświadczeń, referencji, certyfikatów czy innych dokumentów, powinny być KOPIAMI oryginalnych egzemplarzy. Oryginały prosimy przedstawić jedynie do wglądu. Prosimy o dostarczanie do biura ACK jedynie KOMPLETU dokumentów. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są podczas KONSULTACJI dotyczących programu praktyk Erasmus+ (sprawdź terminy).

 

Wszystkie zakwalifikowane osoby będą zobowiązane do zadeklarowania wyboru pracodawcy w określonym terminie. Osoby, którym to się nie uda, zostaną usunięte z listy, a ich miejsca zostaną przyznane kolejnym kandydatom.

Learning Agreement for traineeships   - porozumienie między studentem, pracodawcą a uczelnią dokumentem wymaganym na etapie rekrutacji).  Osoby, które  nie znajdą pracodawcy na etapie rekrutacji,  będą zobowiązane do zadeklarowanie firmy  w określonym terminie. Osoby, którym to się nie uda, zostaną usunięte z listy, a ich miejsca zostaną przyznane kolejnym kandydatom.