Akademickie Centrum Kariery

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Jesteś w: Strona główna Erasmus + Informacje dla osób zakwalifikowanych

Informacje dla osób zakwalifikowanych

NIEZBĘDNE FORMALNOŚCI

Wszystkie zakwalifikowane osoby będą zobowiązane do zadeklarowanie wyboru pracodawcy w określonym terminie. Osoby, którym to się nie uda, zostaną usunięte z listy, a ich miejsca zostaną przyznane kolejnym kandydatom.

Osoby zakwalifikowane do programu powinny dopełnić pozostałych formalności w wyznaczonym terminie:

DZIEKANAT

Każda osoba wyjeżdżająca na praktyki, powinna zadbać o uporządkowanie wszelkich spraw związanych z organizacją studiów, by po powrocie uniknąć niespodzianek. Zachęcamy do kontaktu ze swoim dziekanatem w celu uzyskania informacji na temat uregulowania spraw studenckich przed wyjazdem i kontynuacji nauki po powrocie.

Każdy student powinien uzyskać przed wyjazdem zgodę na Indywidualny Tryb Odbywania Zajęć (ITZ). Polega on na realizacji obowiązującego studenta planu studiów z możliwością zwolnienia z uczestnictwa z wybranych lub wszystkich zajęć oraz uzyskania zaliczeń w terminach ustalonych z prowadzącymi zajęcia. 

Wniosek o ITZ na dany semestr/rok student składa w terminie do dwóch tygodni od rozpoczęcia tego semestru/roku. Po uzyskaniu zgody dziekana, student zobowiązany jest w ciągu dwóch tygodni dostarczyć mu do akceptacji uzgodniony z prowadzącymi zajęcia terminarz zaliczeń. Ostateczny termin zaliczenia semestru/roku upływa z końcem sesji poprawkowej. Brak terminowego zaliczenia semestru/roku jest podstawą odmowy uzyskania możliwości studiowania według ITZ w kolejnym semestrze/roku.

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

Osoby wyjeżdżające za granicę muszą także posiadać EUROPEJSKĄ KARTĘ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO. Uzyskanie EKUZ możliwe jest poprzez złożenie wniosku we właściwym ze względu na zgłoszone miejsce zamieszkania, Oddziale Wojewódzkim NFZ (OW NFZ). Aby otrzymać kartę EKUZ należy zgłosić się do ACK, w celu uzyskania zaświadczenia o wyjeździe na stypendium w ramach Programu Erasmus. Do uzyskania karty niezbędne jest również przedstawienie dokumentu potwierdzającego opłacanie składek do NFZ. Więcej informacji na temat uzyskania karty EKUZ.

UBEZPIECZYCIEL

Przed wyjazdem wymagane jest także uzyskanie u dowolnego ubezpieczyciela, polisy NNW, KL i OC na czas podróży i pobytu za granicą.

BANK

Zaleca się, aby studenci wyjeżdżający na praktykę zagraniczną posiadali rachunek bankowy prowadzony w walucie EURO.

AKADEMICKIE CENTRUM KARIERY

Warunkiem wyjazdu i wypłaty grantu jest podpisanie umowy cywilno-prawnej pomiędzy Uniwersytetem a beneficjentem. Umowa określa obowiązki stron, kwotę finansowania oraz warunki rozliczenia stażu.

 

Umowa podpisywana jest po skompletowaniu i dostarczeniu do ACK dokumentów:

 • Learning Agreement Porozumienia o programie praktyk. Dokument ten określa zadania, jakie student będzie realizował w trakcie praktyki, umiejętności, jakie powinien posiąść oraz sposoby oceny jego pracy. Dokument musi zostać zatwierdzony przez instytucję goszczącą, Uczelnię macierzystą oraz studenta, przed wyjazdem na praktykę;
 • Uzupełnionego formularza Oświadczenie o numerze konta bankowego w wersji elektronicznej;
 • Zaświadczenia z dziekanatu o statucie studenta w bieżącym semestrze (chyba, że zostało dostarczone wcześniej)
 • Zgody z dziekanatu na Indywidualny Tryb Odbywania Zajęć (ITZ) - na podstawie zaświadczenia wystawionego przez ACK;
 • Zgody promotora na wyjazd (dotyczy studentów ostatniego roku);
 • Zaświadczenia o ukończeniu studiów – jeśli wyjeżdżają Państwo na praktykę absolwencką;
 • Kopii karty EKUZ - można ją wyrobić w oddziale NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, na podstawie zaświadczenia wystawionego przez ACK;
 • Dowodu ubezpieczenia NNW, KL i OC (może to być np. karta Euro 26 lub ISIC z opcją polisy).

 

TESTY JĘZYKOWE

Każdy uczestnik programu Erasmus+ przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności,  jest zobowiązany wypełnić test biegłości z języka, w którym będzie odbywał praktykę za granicą. Dostęp do testu on-line zostanie wysłany na Państwa adres e-mail przed i po praktyce. Test ma na celu określenie poziomu znajomości języka obcego i jego wynik nie wpływa w żaden sposób na uczestnictwo w programie Erasmus+. Badanie dotyczy studentów, dla których językiem używanym podczas praktyki jest:

 • angielski, 
 • francuski, 
 • hiszpański, 
 • niderlandzki, 
 • niemiecki,
 • włoski. 

Jednocześnie informujemy, iż obowiązek wypełnienia testu zapisany jest w umowie. Niewypełnienie testu przed i po wyjeździe może skutkować zwrotem całości otrzymanego grantu. Studenci, którzy najsłabiej napiszą test otrzymają licencje na obowiązkowy kurs on-line w celu podniesienia znajomości języka praktyki.


WYJAZD I ROZLICZENIE PRAKTYKI

Jeśli wszystkie sprawy w uczelni macierzystej zostały już uregulowane, można spokojnie rozpocząć podróż. Warto jednak pamiętać, że  do miesiąca po powrocie, trzeba rozliczyć się z wyjazdu i dostarczyć do Akademickiego Centrum Kariery dokumenty:

 • Oryginał Learning Agreement. Warto poprosić pracodawcę o dokumenty w 2 egzemplarzach, ponieważ zatrzymujemy oryginały,
 • zaświadczenie z dziekanatu że są wciąż Państwo studentami (w przypadku praktyk studenckich),
 • raport końcowy (ankieta online) - link do ankiety otrzymają Państwo po zakończeniu mobilności,
 • test biegłości językowej on-line (OLS).

Po zakończeniu I miesiąca praktyki stypendysta zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania do ACK Kwestionariusza nr 1