Akademickie Centrum Kariery

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Jesteś w: Strona główna Erasmus + Informacje o programie

Informacje o programie


O programie Erasmus+
 
Program Erasmus+  wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Nawet 5 milionów młodych ludzi, studentów i dorosłych zdobędzie doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą w ramach programu Erasmus+. Dodatkowo program wesprze współpracę około 115 tys. instytucji i organizacji działających we wszystkich sektorach edukacji. Erasmus+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. 

Na czym polegają praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+?

Praktyki w ramach programu Erasmus umożliwiają studentom zdobycie doświadczenia zawodowego w zagranicznej firmie lub instytucji. Zgodnie z ideą programu Erasmus, służą promowaniu mobilności studentów. Praktyka musi być związana z kierunkiem studiów. Można ją odbyć jako praktykę obowiązkową lub nieobowiązkową, ale także zaliczaną do dorobku studenta.

Dlaczego warto uczestniczyć w programie praktyk Erasmus?

Wyjazd na praktykę zagraniczną w ramach Erasmusa to świetny sposób, aby w środowisku międzynarodowym zdobyć doświadczenie zawodowe, referencje i cenne kontakty. Pobyt za granicą umożliwia pogłębienie i wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej na studiach, rozwój umiejętności językowych, poznanie kultury kraju i zwyczajów panujących w środowisku pracy. Zaletą takiego wyjazdu jest także status studenta Erasmus, ułatwiający pobyt w zagranicznej firmie oraz uregulowana sytuacja na uczelni, tj.Indywidualny Tryb Odbywania Zajęć (ITZ), możliwość zaliczenia praktyki w ramach programu studiów oraz wpis do suplementu do dyplomu o odbyciu praktyk.


Informacje ogólne

W programie Erasmus+ każda osoba otrzymuje możliwość wyjazdu trwającego nie dłużej niż  12 miesięcy na każdym stopniu studiów, a 24 miesiące w przypadku jednolitych studiów magisterskich – jest to tzw. „kapitał wyjazdowy”.

Podczas rekrutowania studentów będą uwzględniane informacje o wyjazdach w programie LLP-Erasmus, jakie dana osoba zrealizowała (uwzględniane będą także wyjazdy ze stypendium zerowym), aby nie podjąć decyzji naruszającej zasady Programu. 

Online Linguistic Support (OLS)
OLS (http://www.erasmusplusols.eu) jest narzędziem oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+  - wyjazd na studia i praktyki zagraniczne.
Student - podpisując umowę o dofinansowanie indywidualnej mobilności z zobowiązuje się do:

  • wypełnienia w OLS testu biegłości językowej przed i po zakończeniu mobilności. Niewypełnienie obu testów w systemie może skutkować zwrotem części otrzymanego dofinansowania do UEK;
  • udziału w  kursie językowym w OLS, jeśli otrzyma licencję.

Test biegłości językowej jest obowiązkowy dla wszystkich studentów, dla których głównym językiem wykładowym/ językiem środowiska pracy jest język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski lub holenderski, z wyjątkiem native speakerów.
Narzędzie OLS oferuje również możliwość uczestnictwa w kursie językowym on-line. Licencje na kursy językowe online są przypisane studentom-uczestnikom mobilności, którzy chcą wziąć udział w takim kursie i powinny być zgodne z ich potrzebami językowymi. Licencje mogą otrzymać tylko studenci, których dotyczy obowiązkowy test biegłości językowej i jest on dostępny tylko w takim języku, w jakim student zdał test biegłości językowej.


Wyjazdy absolwentów

W programie Erasmus+ uprawnionymi do wyjazdu są jedynie recent graduates (świeżo upieczeni absolwenci)  - mogą wyjeżdżać na praktykę. Standardowo okres, w jakim absolwent może przebywać na wyjeździe stypendialnym to 12 miesięcy od ukończenia studiów, a pobyt musi być zakończony przed upływem 12 miesięcy od zakończenia studiów. Moment ukończenia studiów jest zdefiniowany w regulaminie studiów (Ukończenie studiów na UEK następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym).

Aby osoba wyjechała jako recent graduate musi zostać „zrekrutowana” na ostatnim roku studiów. Okres mobilności jako recent graduate wlicza się do „kapitału wyjazdowego” przypisanego do danego cyklu studiów. Np. jeżeli osoba studiująca na studiach licencjackich w trakcie tych studiów przebywała 9 miesięcy na wyjeździe w ramach LLP-Erasmus lub w ramach „Erasmus+” może teoretycznie wyjechać jako recent graduate po studiach licencjackich, ale tylko na 3 miesiące.

Osoby ubiegające się o zakwalifikowanie na wyjazd absolwencki, w momencie rekrutacji muszą posiadać status studenta. Nie dopuszcza się możliwości zmiany statusu studenta na status absolwenta podczas realizacji praktyki.

Uczelnia decyduje, jaką pulę przyznanych jej środków na wyjazdy na praktykę (SMP) przeznaczy dla recent graduates.

 

Wysokość grantów

Stawki stypendialne obowiązujące na rok 2017/2018 przy wyjazdach do poszczególnych grup krajów docelowych:

  • Grupa I - 600 EUR (Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy).
  • Grupa II - 550 EUR (Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja).
  • Grupa III - 450 EUR (Bułgaria, Estonia, FYROM - była republika Jugosławii Macedonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry).

 

Więcej informacji o programie: