Akademickie Centrum Kariery

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Jesteś w: Strona główna Baza ofert Praktyki Praktyki obowiązkowe

Praktyki obowiązkowe

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie zasady odbywania praktyk studenckich regulują:

- Regulamin studenckich praktyk zawodowych - wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr R-0201-18/2013 z dnia 4 czerwca 2013 roku .;

- Plany studiów zatwierdzone przez rady wydziałów - zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz ze standardami kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów.


PRAKTYKI KROK PO KROKU:

 

  1. Wybór firmy odbywania praktyk

  2. Przygotowanie programu praktyk i podpisanie umowy
    Umowy na praktyki obowiązkowe w imieniu uczelni podpisuje opiekun praktyk na katedrze, do której należy student. Po podpisaniu umowy jeden jej egzemplarz przechowywany jest w katedrze, która zobowiązana jest do prowadzenia rejestru umów o praktykę. Drugi egzemplarz zachowuje student, a trzeci, za pośrednictwem studenta,  firma organizująca praktykę.

  3. Przygotowanie raportu z praktyki
    W celu zaliczenia praktyki studenckiej należy przedstawić raport z praktyki opiekunowi praktyki w katedrze.

 

Do pobrania dokumenty związane z realizacją praktyk:

Pełny tekst Regulaminu Praktyk

Załącznik nr 1 - umowa o realizację praktyki
Załącznik nr 2 - raport z praktyki
Załącznik nr 3 - prośba o zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki studenckiej

Długość praktyki zgodna jest ze standardami kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów i zależy od kierunku studiów.

 

Dokumenty w języku angielskim:

Detailed organization of student professional internship
Appendix No 1 - STUDENT INTERNSHIP AGREEMENT
Appendix No 2 - REPORT
Appendix No 3

 

Oprócz obowiązkowej praktyki studenckiej zachęcamy do zdobywania doświadczenia zawodowego poprzez dobrowolne praktyki studenckie.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami praktyk publikowanymi w bazie ofert.


Przykładowe wzory dokumentów na nieobowiązkowe praktyki studenckie:

Wzór umowy
Wzór potwierdzenia realizacji praktyki

 

Z dniem 28 sierpnia 2009 r. weszła w życie Ustawa o praktykach absolwenckich z dnia 17 lipca 2009 r.

Zachęcamy do zapoznania się z Ustawą.